Atlas Arena Atlas Arena

terminarz 2016/2017 terminarz 2016/2017

Terminarz meczów ŁKS Commercecon Łódź w sezonie 2017/2018:

 

16.10.2017 g. 18:00 ŁKS Commercecon Łódź - Trefl Proxima Kraków  3:1

22.10.2017 g. 20:00  Muszynianka Muszyna  -  ŁKS Commercecon Łódź  2:3

28.10.2017 g. 18:00  ŁKS Commercecon Łódź - PTPS Piła 3:0

04.11.2017 g. 00:00 Pałac Bydgoszcz -  ŁKS Commercecon Łódź  0:3

14.11.2017 g. 18:00 ŁKS Commercecon Łódź - Legionovia Legionowo

18.11.2017 g. 00:00 BKS Bielsko BiałaŁKS Commercecon Łódź

25.11.2017 g. 00:00 ŁKS Commercecon Łódź - KSZO Ostrowiec Św.

02.12.2017 g. 00:00 Developres RzeszówŁKS Commercecon Łódź

09.12.2017 g. 00:00 ŁKS Commercecon Łódź - IMPEL Wrocław

16.12.2017 g. 00:00 MKS Dąbrowa GórniczaŁKS Commercecon Łódź 

20.12.2017 g. 00:00 ŁKS Commercecon Łódź- Budowlani Łódź

06.01.2018 g. 00:00 ŁKS Commercecon Łódź - Chemik Police

00.01.2018 g. 18:00 ŁKS Commercecon Łódź -

04.01.2018 g. 20:30 ŁKS Commercecon Łódź -

08.01.2018 g. 17:00 ŁKS Commercecon Łódź

14.01.2018 g. 18:00 ŁKS Commercecon Łódź -

22.01.2018 g. 17:00 ŁKS Commercecon Łódź

28.01.2018 g. 18:00 ŁKS Commercecon Łódź

05.02.2018 g. 18:00 ŁKS Commercecon Łódź

12.02.2018 g. 19:00 ŁKS Commercecon Łódź

20.02.2018 g. 18:00 ŁKS Commercecon Łódź 

27.02.2018 g. 18:00 ŁKS Commercecon Łódź

05.03.2018 g. 15:00 ŁKS Commercecon Łódź 
 
11.03.2018 g. 18:00 ŁKS Commercecon Łódź

18.03.2018 g. 18:00 ŁKS Commercecon Łódź

25.03.2018 g. 18:00 ŁKS Commercecon Łódź

Bilety na mecze siatkarek ŁKS Bilety na mecze siatkarek ŁKS

 

 

BILETY I KARNETY NA MECZE
ŁKS COMMERCECON ŁÓDŹ
W SEZONIE 2017/2018

 

 

INFORMACJE ZAMIESZCZONE SĄ NA FACEBOOK ŁKS COMMERCECON ŁÓDŹ

 

 

Regulamin sprzedaży biletów, kart kibica i karnetów
na mecze organizowane przez
ŁKSCommercecon Łódż S.A.

 
§ 1

1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji biletów oraz karnetów na Mecze, zwane dalej Meczami, których organizatorem jest
ŁKS Commercecon Łódź S.A, z siedzibą w Łodzi, al. Unii Lubelskiej 2 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628464, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP 7272803053 oraz REGON 364956759,
2. Nabywcą jest każda osoba, która zakupiła bilet lub karnet na Mecz lub rundę rozgrywkową poprzez jakikolwiek kanał sprzedaży określony w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Bilety są sprzedawana na poszczególne mecze.  Karnety sprzedawane będą na poszczególne rundy rozgrywkowe.
2. Bilet i karnet zostały wprowadzone i obowiązują na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 (Dz. U. Nr 62 poz.504 z późn. zm.).
3. Warunkiem sprzedaży biletu, karnetu lub karty kibica jest podanie przez Kupującego następujące danych (imię, nazwisko) zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość. Na bilecie wstępu na mecz lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na nim umieszcza się dane, o których mowa w paragrafie 2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
4. Zakupiony bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na teren imprezy masowej jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
5. Karnet to bilet wstępu dla jednej osoby przysługujący, na wszystkie mecze w ramach danej rundy.
6. Z biletu ulgowego lub karnetu ulgowego w przedsprzedaży oraz w dniu meczu mogą skorzystać dzieci do 16 roku życia za okazaniem legitymacji, kobiety oraz osoby niepełnosprawne, za okazaniem orzeczenia. By móc korzystać z ulgi należy okazać w punkcie kasowym dokument stwierdzający ulgę.
7. Dzieciom do 4 roku życia przysługują bilety bezpłatne. Dziecko wchodzi na stadion bez biletu i zajmuje miejsce na kolanach opiekuna.
8. Dzieci poniżej 14 roku życia mogą uczestniczyć w Meczach wyłącznie w obecności opiekuna, który może uczestniczyć w Meczu wyłącznie na podstawie odrębnego biletu lub karnetu. Opiekunom dzieci poniżej 4 roku życia nie przysługują bilety lub karnety bezpłatne.
9. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia kręgu osób, którym przysługiwać będą bilety lub karnety ulgowe. Ograniczenie, o którym mowa powyżej może nastąpić w cenniku biletów na Mecz lub cenniku karnetów na daną rundę rozgrywkową.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez osobę posiadającą bilet lub karnet ulgowy dokumentu upoważniającego do ulgi.
11. Organizator lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji biletów odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania imprezy może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa tej imprezy masowej.
12. Po wejściu Nabywcy biletu lub karnetu do hali na mecz objęty biletem i odnotowaniu tego przez system dostępowy stadionu, bilet lub karnet uważa się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam mecz.
13. Ceny biletów oraz karnetów oferowanych przez Organizatora zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT.
14. Cenniki biletów oraz karnetów dla poszczególnych Meczów oraz rundy dostępne będą na stronie internetowej Organizatora:
www.siatkalks.pl.
15. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia promocji na Mecze oraz poszczególne rundy rozgrywkowe.

§ 3

1. Bilety oraz karnety na Mecze można nabyć za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży:
a) punkty kasowe MAKS przy al. Unii Lubelskkiej 2 i ul. Bandurskiego 7 w Łodzi
2. Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów oraz karnetów za pośrednictwem innych kanałów niż określone w ust. 1.

§ 4

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej bądź materialnej w przypadku decyzji PLPS SA, PZPS lub innego organu decyzyjnego o rozgrywaniu meczów bez publiczności.
2. Bilet można zwrócić do momentu rozpoczęcia Meczu. W przypadku karnetu można dokonać zwrotu do momentu rozpoczęcia pierwszej imprezy wchodzącej w skład meczów karnetowych. By dokonać zwrotu biletu lub karnetu zakupionego w punkcie kasowym niezbędny jest paragon fiskalny lub faktura VAT stanowiące dowód ich zakupu. W przypadku zwrotu biletu lub karnetu zakupionego w internecie niezbędne jest wydrukowane potwierdzenie wpłaty z konta bankowego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania innych niż określone w ust. 1 zmian
w programie Meczów, które nie będą skutkować możliwością zwrotu biletu lub karnetu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru sposobu zwrotu kwot za zwracane bilety lub karnety, bądź w formie gotówkowej bądź w formie przelewu bankowego na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.
5. Poza zwrotem, o którym mowa w ust. 2 Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec Nabywcy.

§ 5

1. Osoba dokonując rezerwacji biletów i karnetów lub nabywając bilet lub karnet oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa
w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec, w tym w szczególności wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.
3. Osoba dokonująca rezerwacji biletów lub karnetów, jak również Nabywca wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych Organizatorowi, a koniecznych do realizacji rezerwacji, sprzedaży lub dokonania zwrotu biletów, celem dokonania w/w czynności.
4. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Meczów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu lub karnetu uczestniczący na jego podstawie w Meczu przyjmuje do wiadomości, że udział w Meczu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie Meczu.
5. Zakazana jest odsprzedaż biletów lub karnetów. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny." Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.
6. Organizator ostrzega, że kupno biletów lub karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa przez jego posiadacza w Meczu.
7. Organizator honorował będzie wyłącznie bilet lub karnet - oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet lub karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.

§ 6

1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów i karnetów na Mecze należy kierować na adres mailowy lkssa@siatkalks.pl
2. Warunki uczestnictwa w Meczach określone będą osobnym regulaminem, zamieszczanym w hali Atlas Arena przy ul. Bandurskiego 7 w Łodzi
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
4. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora
www.siatkalks.pl w punktach sprzedaży karnetów oraz w siedzibie Organizatora.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października 2016 r.