ŁKS Siatkówka Żeńska

MŁODZIEŻOWY KLUB PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

Aktualności

OBÓZ SPORTOWY

Planujemy i czekamy na decyzję. Więcej informacji tel. 662206848

Oświadczenie covid 19

COVID-19: OŚWIADCZENIE RODZICA

  dotyczące uczestnika obozu sportowego ŁKS SŻ w Solcu nad Wisłą

Oświadczenie opracowano na podstawie rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku ze stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 obowiązującym na terenie Polski.

Imię i nazwisko (uczestnika obozu ):

 Data urodzenia uczestnika:

 Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego :

 Telefon kontaktowy:

 Oświadczam, że:

 1.W ciągu ostatnich 14 dni nie byłam/em  poddana/y  (dziecko  nie  było)*  nadzorowi  epidemiologicznemu jak również nie  miałam/em  (dziecko  nie  miało)*  kontaktu  z  osobą  poddaną  nadzorowi

2.W ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em (dziecko nie miało)* kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 lub z osobą podejrzaną zakażeniem.

 3.W ciągu ostatnich 14 dni nie wróciłam/em (dziecko nie wróciło)* z wyjazdu zagranicznego, jak również żadna z osób, z którą zamieszkuję lub miałam/em (dziecko miało)* kontakt nie wróciła z wyjazdu zagranicznego.

4.W ciągu ostatnich 14 dni nie występowały u mnie (dziecka)* objawy takie jak: gorączka, suchy kaszel, duszności lub inne wskazujące na chorobę zakaźną.

 5.Zobowiązuję się do pilnego poinformowania kierownika obozu w przypadku wystąpienia zdarzeń lub powzięcia wiedzy   o zdarzeniach opisanych w pkt. 1-4 niniejszego oświadczenia po terminie jego podpisania.

 6.Zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych regulacji obozu związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych, w tym wyrażam zgodę na mierzenie temperatury i odnotowywanie jej przez wychowawcę grupy .

7.Rozumiem, że opuszczanie miejsca zamieszkania zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia wirusem SARS CoV-2. Jestem świadomy, że pomimo stosowania przez ŁKS SŻ szczególnych środków ochronnych (zaakceptowanych przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną), nie powoduje to całkowitego wyeliminowania ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2.

 8.Będąc świadomym stanu epidemii COVID-19 obowiązującego na terenie Polski, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w obozie sportowym organizowanym przez ŁKS SŻ

 9.Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Ponoszę pełną odpowiedzialność za niniejszą decyzję wyrażenia zgody na uczestnictwo w obozie , tym samym zajęciach programowych .

10.Zobowiązuje się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

 Miejscowość, data                                                            Czytelny podpis  opiekuna prawnego

 

Informacja

Informujemy, że składki członkowskie wpłacamy do trenerów lub na konto klubu do każdego dziesiątego bieżącego miesiąca.

Zapraszamy na treningi – nabór trwa przez cały rok
Wszelkie informacje pod numerem telefonu 662206848

WSPIERAJĄ NAS:

łks łódź

władze KLUBU

1. Prezes
2. Wiceprezes
3. Sekretarz